Automatyka.eu

Pod kontrolą 03/2010 (13)

INTROL | Piątek, 09 lipiec 2010r.

Nowy numer magazynu o pomiarach przemysłowych i automatyce już dostępny.

Pod_kontrola_okladka__13_2010_preview

W najnowszym numerze:

Temat Wydania
W październiku INTROL kończy 20 lat istnienia na polskim rynku automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno - pomiarowej. Okrągła rocznica jest okazją do pewnych podsumowań, analiz, refl eksji. Właśnie takim swoistym résumé jest „Temat Wydania" najnowszego numeru „Pod kontrolą". Prezentujemy w nim historyczne założenia powstania
naszej fi rmy, misję jaka przyświeca nam w codziennym działaniu oraz atuty, które dają nam powody do dumy z udziału w modernizacji polskiej gospodarki. Dlaczego polski
przemysł zaufał właśnie nam? O tym dowiecie się Państwo czytając „Temat Wydania".

Akademia Automatyki

„Akademia Automatyki" jest kontynuacją tematyki zapoczątkowanej w numerze 1/2010, a dotyczącej wybuchowości i zagrożenia wybuchem w obiektach przemysłowych. O ile artykuł z początku tego roku przytaczał podstawowe defi nicje związane z wybuchem, o tyle aktualny wykład „Akademii Automatyki" skupia się na omówieniu wytycznych związanych z unikaniem zagrożenia wybuchem. Autor stara się więc w czytelny sposób wyjaśnić praktyczne znaczenie ujętych w licznych normach i rozporządzeniach procedur i zasad postępowania w zakresie zapobiegania wybuchowi. „Akademia Automatyki" traktuje o identyfi kacji zagrożenia oraz ocenie i minimalizacji ryzyka wystąpienia wybuchu. Wykład należy traktować jako próbę usysytematyzowanego ujęcia tych trudnych, niejasno opisywanych w przepisach prawa kwestii.

Dobra praktyka

Prowadzenie ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń jest wymogiem zakładów posiadających instalacje spalania paliw o łącznej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW. Istotnym przy tym jest fakt, że wraz z wejściem unijnych unormowań prawnych, emitenci mają dodatkowo możliwość handlu nadwyżkami uprawnień do emisji CO2. Aby jednak mieć taką możliwość, niezbędne jest udokumentowanie składu i ilości emitowanych do atmosfery substancji. Zarówno wymogi prawne jak i względy ekonomiczne są podstawowymi przesłankami do prowadzenia stałego monitoringu emisji spalin, a jednym z jego elementów jest ciągły pomiar przepływu spalin w kominie lub kanale. „Dobra praktyka" relacjonuje zakończoną w tym roku inwestycję, którą śmiało można nazwać unikalną na skalę europejską. Zastosowanie przepływomierzy termicznych w procesach monitoringu spalin w elektrociepłowni, jest bowiem pierwszą tego typu aplikacją w tej części świata. Ale to wszystko znajdziecie Państwo w „Dobrej Praktyce".

Zapraszamy do lektury
Redakcja "Pod kontrolą"

Pod_kontrola_okladka__13_2010_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy