Automatyka.eu

Vega78 Analizator i rejestrator parametrów sieci elektrycznej

Tomtronix Aparatura Pomiarowa | Środa, 04 sierpień 2010r.

Vega78 mierzy i rejestruje parametry wymienione w Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 poz. 623) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w normie PN-EN50160.

Rysunek1_preview

Aby zrozumieć zasadę działania rejestratora należy poznać zasadę gromadzenia przez niego danych. Miernik Vega78 (rys.1) próbkuje z częstotliwością 12,8kHz wyznaczając przebieg analizowanego sygnału. Odpowiada to 256 punktom na cykl pomiarowy, który trwa 20ms i jest równy okresowi przebiegu sygnału. Przyrząd, podczas jednego cyklu pomiarowego, rejestrują w swojej pamięci podręcznej wszystkie parametry wybrane przez użytkownika do rejestracji. Operator ustala tzw. okres uśredniania w zakresie od 1 sekundy (minimalny) do 60 minut (maksymalny). Analizator spośród danych zgromadzonych w pamięci podręcznej w okresie uśredniania (np. dla okresu uśredniania 5s jest to 250 wyników) wyszukuje  oblicza dla każdego parametru wartość minimalną, maksymalną oraz średnią. Właśnie te trzy informacje, po upływie każdego kolejnego okresu uśredniania, zapisuje  pamięci głównej przyrządu, a następnie, po zakończeniu procesu rejestracji - udostępniają operatorowi. Taka metoda kompresji danych znacznie wydłuża okres czasu, w którym można rejestrować parametry systemu elektrycznego i jest zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Sprawdzenie jakości zasilania zgodnie z obowiązującym prawem

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nazywane dalej rozporządzeniem, określa parametry jakościowe energii elektrycznej dla poszczególnych grup przyłączeniowych. W dalszej części artykułu pokazano jak korzystając z analizatora Vega78 można sprawdzić parametry związane z jakością zasilania wymienione we wspomnianym rozporządzeniu. Miernik w przypadku systemów elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć podłączany jest do przekładnika napięciowego. Operator wprowadza w nastawach przyrządu odpowiednią wartość przekładni napięciowej, a podczas analizy uzyskanych wyników uwzględnia deklarowany błąd przekładnika napięciowego. Przyrząd automatycznie przelicza zmierzone wartości napięcia na rzeczywiste, występujące w sieci średniego lub wysokiego napięcia.

Rozporządzenie:
pkt. 1. Wartość średnia częstotliwości, mierzonej przez 10 sekund w miejscach przyłączenia, powinna być zawarta w przedziale:
a) 50Hz ± 1% (od 49,5Hz do 50,5Hz) przez 99,5% tygodnia,
b) 50Hz +4% / -6% (od 47Hz do 52Hz) przez 100% tygodnia.

Operator wybiera do rejestracji parametry - napięcie i częstotliwość. Ustala okres uśredniania - 10 sekund oraz czas rejestracji - jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru wartości średniej częstotliwości zobrazowanymi w formie wykresu (rys.2) lub tabeli (rys.3).

Rozporządzenie (dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I i II):
pkt. 2. W każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń:
a) ± 10% napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 110kV i 220kV,
b) +5% / -10% napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 400kV.

Rozporządzenie (dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III - V):
pkt. 2. W każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ± 10% napięcia znamionowego.

Operator wybiera do rejestracji parametr - napięcie. W zależności od rodzaju sieci jednofazowa, trójfazowa trójprzewodowa lub trójfazowa czteroprzewodowa są to różne napięcia. Ustala okres uśredniania - 10 minut oraz czas rejestracji - jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru wartości średniej skutecznej napięcia zasilającego zobrazowanymi w formie wykresu lub tabeli (rys.4).

Rozporządzenie:
pkt. 4. W ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych
a) składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego, powinno mieścić się w przedziale od 0% do 1% (grupy przyłączeniowe I i II) lub do 2% (grupy przyłączeniowe III - V) wartości składowej kolejności zgodnej,
b) dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego powinno być mniejsze lub równe wartościom określonym w tabeli.

Operator wybiera do rejestracji parametr - niezrównoważenie. Ustala okres uśredniania - 10 minut oraz czas rejestracji - jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru jednego ze wskaźników asymetrii NEG% czyli ilorazu średnich (w okresach 10 minutowych) wartości skutecznych składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego do wartości składowej kolejności zgodnej w formie wykresu (rys.5) lub tabeli. Przyrząd mierzy i oblicza ten parametr zgodnie z zaleceniami normy PN-EN50160.

Operator wybiera do rejestracji parametr - napięcie oraz wszystkie harmoniczne napięcia. Ustala okres uśredniania - 10 minut oraz czas rejestracji - jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru zawartości poszczególnych harmonicznych w sygnale w formie wykresu lub tabeli (rys.6).

Rozporządzenie:
pkt. 5. Współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego THD, uwzględniający wyższe harmoniczne do rzędu 40, powinien być mniejszy lub równy 3% (grupy przyłączeniowe I i II) lub 8% (grupy przyłączeniowe III - V).

Operator wybiera do rejestracji parametr - napięcie oraz harmoniczne napięcia THDU. Ustala okres uśredniania - 10 minut oraz czas rejestracji - jeden tydzień. Po zakończeniu rejestracji zapoznaje się z wynikami pomiaru współczynnika odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego THDU w formie wykresu (rys.7) lub tabeli. Przyrząd podczas obliczania współczynnika uwzględnia wyższe harmoniczne do 40. włącznie zgodnie z zaleceniami normy PN-EN50160.

Rozporządzenie:
pkt. 6. Warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych w pkt 1-5 jest pobieranie przez odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku tg fi
 nie większym niż 0,4.

Operator, aby sprawdzić, czy warunek ten był spełniony podczas rejestracji dowolnego parametru spośród wymienionych w rozporządzeniu powinien jednocześnie rejestrować moc czynną i cos fi.

W analizatorze i rejestratorze Vega 78 przewidziano możliwość automatycznej konfiguracji przyrządu pod kątem rejestrowania wszystkich tych parametrów związanych z jakością zasilania, które zostały wymienione w normie PN-EN50160. Operator wybiera z menu konfigurację „EN50160" (rys.8) - przyrząd jest przygotowany do rejestracji.

Charakterystyka Vega78

Możliwości funkcjonalne Vega78 znacznie wykraczają poza opisane powyżej funkcje pomiarowe. Pracę przyrządów nadzoruje system operacyjny Windows CE. Przyrządy wyposażono w kolorowy, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny TFT VGA (320x240 pikseli, 65536 kolorów) oraz dużą 15MB wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy o pamięć zewnętrzną typu „pen drive" oraz „compact flash" (rys.9). Urządzenie należy traktować jako analizator i rejestrator parametrów sieci (m.in. asymetria napięcia), analizator i rejestrator harmonicznych (do 49-tej), rejestrator anomalii napięciowych oraz oscyloskop przemysłowy. Przyrząd może jednocześnie rejestrować do 251 parametrów systemu elektroenergetycznego. Pamięć wewnętrzna o pojemności 15MB umożliwia zapis wszystkich 251 parametrów z okresem uśredniania 10 minut przez okres około 2 miesięcy. Miernik jest przystosowany do analizy instalacji jednofazowych, trójfazowych trójprzewodowych oraz czteroprzewodowych. Został wyposażony w 4 wejścia prądowe, dzięki czemu mierzy rzeczywistą wartość prądu w przewodzie neutralnym, oraz w 5 wejść napięciowych. Może współpracować zarówno ze standardowymi, sztywnymi przekładnikami tzw. cęgami Dietza jak i przekładnikami elastycznymi tzw. pasami Rogowskiego z własnym zasilaniem (FlexEXT) lub zasilanymi z miernika (FlexINT). Komplet 4 pasów Rogowskiego FlexINT (rys.10) z zakresem prądowym 3000A wchodzi w skład wyposażenia standardowego przyrządu. Operator, podczas trwania procesu rejestracji, może niezależnie obserwować „on line" na monitorze przyrządu dowolne parametry systemu elektroenergetycznego mając do dyspozycji kilka ekranów miernika, ekran oscyloskopu (przebiegi napięć i prądów), ekran z wynikami pomiaru lub ekran ze wskaźnikiem słupkowym harmonicznych (histogram). Ma również w dowolnym momencie dostęp do informacji o zawartości pamięci, rozmiarze zapisanych danych oraz stopniu zapełnienia pamięci. Przyrząd, uwzględniając bieżący stan nastaw (liczbę rejestrowanych parametrów oraz okres uśredniania), przelicza ilość wolnego miejsca w pamięci na czas rejestrowania, który pozostaje do zapełnienia pamięci. Każdy ekran przyrządu posiada swoją pomoc kontekstową, która spełnia rolę instrukcji obsługi. Operator może zabezpieczyć się przed niepowołaną ingerencją osób postronnych w konfigurację miernika uaktywniając hasło dostępu. Przyrząd wyposażono w akumulator litowo-jonowy oraz w możliwość zasilania zewnętrznego. Przy zaniku zasilania przyrząd automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe.

W skład wyposażenia miernika wchodzi specjalistyczne oprogramowanie TopView w języku polskim do współpracy z komputerem. Wyniki pomiarów mogą być przeglądane w postaci tabel lub wykresów, filtrowane oraz drukowane. Każdy użytkownik doceni możliwość programowania nastaw przyrządu z poziomu PC oraz aktualizacji oprogramowania przez internet. Mierniki współpracują z komputerem przez złącze USB. Wyniki pomiarów można także przenosić na komputer za pomocą „pen drive". 

Każdy przyrząd standardowo zaopatrzony jest w indywidualne świadectwo kalibracji wykonane przez laboratorium producenta pracujące w systemie ISO9001, co jest istotne z punktu widzenia wszystkich tych użytkowników, którzy funkcjonują w oparciu o system kontroli jakości ISO. Świadectwo zawiera wyniki pomiarów parametrów mierzonych przez przyrząd. Urządzenia spełniają wymagania Dyrektyw nowego podejścia 73/23/EEC, 93/68/EEC Unii Europejskiej i zostały oznaczone symbolem zgodności CE.

Autor: http://www.automatyka.eu/companies/331-tomtronix-aparatura-pomiarowa

 

Rysunek1_small Rysunek2_small Rysunek3_small Rysunek4_small Rysunek5_small Rysunek6_small Rysunek7_small Rysunek8_small Rysunek9_small Rysunek10_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy