Automatyka.eu

„Jak możesz skorzystać z normalizacji” - Seminarium w Bydgoszczy

Schneider Electric | Środa, 11 czerwiec 2008r.

Przedstawiciele Schneider Electric na prośbę Francuskiego Stowarzyszenia Normalizacyjnego AFNOR przedstawili zaangażowanie Firmy w działalność normalizacyjną na arenie międzynarodowej, europejskiej oraz krajowej.

Logo_preview

Seminarium, w dniu 16 maja 2008 roku, w Bydgoszczy było jednym z cyklu kilku seminariów zorganizowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) przy współpracy z Francuskim Stowarzyszeniem Normalizacyjnym AFNOR. Seminaria skierowane były do kadry zarządzającej polskimi przedsiębiorstwami oraz do osób zainteresowanych normalizacją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Seminarium w Bydgoszczy adresowane było do firm z branży elektrotechnicznej.

Zastępca Dyrektora ds. Normalizacji w AFNOR Groupe Jean Hyenne oraz Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr inż. Tomasz Schweitzer scharakteryzowali działalność międzynarodowych organizacji normalizacyjnych ISO i IEC oraz przedstawili schemat europejskiego systemu normalizacyjnego CEN i CENELEC, którego zasadą jest to, że wszystkie kraje członkowskie uczestniczą w opracowaniu norm i mają obowiązek wprowadzać, w taki sposób opracowane normy, do zbiorów norm krajowych z jednoczesnym wycofaniem norm, których postanowienia są sprzeczne z tymi normami. Stwarza to niezwykłą sytuację, że we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej istnieje norma krajowa, której treść jest identyczna z treścią norm w pozostałych krajach UE. Normy Europejskie opracowywane są w Grupach Roboczych Komitetów Technicznych CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) i CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki). Eksperci do tych Grup Roboczych kierowani są przez Komitety Narodowe poszczególnych krajów UE. Z chwilą uzyskania przez PKN członkostwa w CEN i CENELEC (1 stycznia 2004) polscy eksperci mogą być delegowani (za pośrednictwem PKN) do prac przy opracowaniu norm, a tym samym mogą wpływać na treść norm europejskich. Do prac w Grupach Roboczych ISO i IEC, przy opracowywaniu norm międzynarodowych, eksperci z Polski mogli być delegowaniu już wiele lat wcześniej. W pracach nad opracowaniem norm międzynarodowych i europejskich niezwykle istotnym jest nie tylko opiniowanie projektów i zgłaszanie do nich własnych propozycji ale również, a może nawet przede wszystkim, uczestnictwo w posiedzeniach Grup Roboczych, aby podczas dyskusji nad postanowieniami norm osobiście bronić i przekonywać do swoich propozycji. Ustalenie treści normy przebiega zgodnie z zasadą konsensu, czyli kompromisu między zainteresowanymi stronami, ale stara zasada mówi, że „nieobecni nie mają racji”.

Na arenie krajowej działalność normalizacyjna prowadzona jest w Komitetach Technicznych (KT), do których eksperci delegowani są przez instytucje, zainteresowane zakresem działalności danego KT. Członkowie KT jako jedyni w kraju otrzymują projekty norm międzynarodowych, do których mogą zgłaszać uwagi, czyli bezpośrednio wpływać na ich treść. Udział w pracach Komitetów Technicznych przynosi wiele korzyści zainteresowanym, ponieważ trudno przecenić uzyskiwanie informacji o projektach nowych norm międzynarodowych i europejskich, które członkowie KT otrzymują z kilkuletnim wyprzedzeniem zanim normy te zostaną wprowadzone do PN. Znajomość prac prowadzonych w KT daje przewagę nad konkurencją co pozwala właściwie planować inwestycje.

VP ds. Normalizacji i Ochrony Środowiska Schneider Electric Industries SAS Bernard Valentin jako przedstawiciel firmy działającej w Unii Europejskiej przedstawił zaangażowanie koncernu Schneider Electric  w działalność normalizacyjną jako inwestycję przyspieszającą i utrwalającą wzrost firmy. W dobie szybko rozwijającej się techniki i technologii wcześnie uzyskiwane informacje są niezbędne do tego aby zastosować właściwą strategię marketingową i tym samym pozwalają być lepszym i szybszym od konkurencji, co nierozerwalnie wiąże się z powiększeniem udziału w rynku. Podawał przykłady, jak postanowienia norm (np. norm dotyczących instalacji elektrycznych w zakresie wymagań zastosowania wyłączników różnicowoprądowych) mogą wpłynąć na wielomilionowy wzrost zapotrzebowania rynku na te urządzenia.
Zwrócił uwagę na to, że postanowienia w normach są wynikiem konsensu i dlatego należy działać wspólnie np. w ramach stowarzyszeń producentów. Stowarzyszenia producentów, zainteresowane postanowieniami norm, powinny bardzo aktywnie uczestniczyć w trakcie każdego przeglądu norm, jeżeli widzą wspólną korzyść w promowaniu swoich rozwiązań za pośrednictwem normy.
Doceniając znaczenie normalizacji na arenie międzynarodowej i europejskiej Schneider Electric szerokim frontem włączył się w działalność normalizacyjną zarówno poprzez kierowanie swoich pracowników jako ekspertów do Grup Roboczych IEC i CENELEC jak również przez prowadzenie sekretariatów Komitetów i Podkomitetów Technicznych tych organizacji. Zaangażowanie i kompetencje ekspertów z Schneider Electric zostały docenione przez te gremia, czego dowodem jest wybór na przewodniczących. Aktualnie sześciu pracowników Schneider Electric pełni funkcje przewodniczących Komitetów Technicznych IEC oraz dwudziestu funkcje przewodniczących Grup Roboczych w Komitetach Technicznych IEC.

Zgodnie z polityką Koncernu również i firma Schneider Electric Polska włączyła się w prace normalizacyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Na mocy umowy zawartej z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w 1999 roku  powierzona została Schneider Electric Polska działalność normalizacyjna w zakresie tematycznym dwóch Komitetów Technicznych: KT 55 ds. „Instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych” oraz KT 281 ds. „Bezpieczeństwa maszyn” . Zgodnie z umową Schneider Electric Polska prowadzi sekretariaty tych Komitetów oraz sponsoruje działalność sekretariatów i Komitetów. W wyniku działalności tych Komitetów zostało opracowane i wdrożone do Polskich Norm metodą tłumaczenia około 100 norm międzynarodowych i europejskich z zakresów tematycznych KT 55 i KT 281. Z norm tych korzystają wszyscy zainteresowani w Polsce, ale dają one również pracownikom Schneider Electric Polska wspólną, zrozumiałą platformę do rozmów i negocjacji z klientami.

W podsumowaniu obrad Prezes PKN dr inż. Tomasz Schweitzer zwrócił się do uczestników seminarium z apelem o włączenie się do działalności normalizacyjnej zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej i europejskiej. Polscy przedsiębiorcy powinni nie tylko biernie korzystać z normalizacji, ale tak jak i inni przedsiębiorcy z krajów UE czynnie uczestniczyć przy powstawaniu norm i czerpać korzyści z tej działalności.

Jako przykład do naśladowania Prezes PKN podał firmę Schneider Electric Polska, która jako jedna z pierwszych i dotychczas nielicznych firm działających na terytorium Polski, działając zgodnie z obowiązującą w normalizacji europejskiej zasadą „normy tworzą zainteresowani, na własne potrzeby i z własnych środków” tak szerokim frontem włączyła się w działalność normalizacyjną i jej sponsorowanie. Na ręce Dyrektora Marketingu Schneider Electric Polska Claude Quesnel Prezes PKN złożył podziękowanie za dotychczasową 10-letnią współpracę z PKN dla wspólnego dobra polskiej normalizacji.

Logo_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy